Wachtwoord vergeten Account aanvragen

NRK PVT Kunststofverwerkers vertegenwoordigt de bedrijven in Nederland die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken.

 

Er wordt samengewerkt met de NRK. NRK behartigt de industriebrede thema's. NRK PVT Kunststofverwerkers focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

Lidmaatschap

Als lid van de NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK staat u sterk, en bent u voorbereid op een succesvolle toekomst. Sluit u ook aan bij NRK PVT Kunststofverwerkers en geniet van de voordelen van het lidmaatschap.

 

Informatie

 

 

 

 

Statuten

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: ProducentenVereniging Thermoplasten, bij afkorting genaamd "PVT" en is gevestigd in de gemeente Den Haag.

Doel.

Artikel 2.

1.       De vereniging heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen op technisch, weten­schappelijk, economisch en sociaal gebied in verband met de vervaardiging en levering van thermoplastische kunststofproducten. De vereniging streeft naar een sterke positie van de Nederlandse verwerkers van thermop­lasten.

2.       Zij tracht dit doel te bereiken door middel van:

          -      het organiseren van ledenvergaderingen voor overleg, beleidsbepaling en actie­voe­ring inzake gezamenlijke belangen;

          -      het bevorderen c.q. intensiveren van overleg en samenwerking tussen enerzijds de bij haar aangesloten leden en anderzijds de leden en leveran­ciers, afnemers, technische en wetenschappelijke instituten, (semi-)over­heidsorganen en andere bedrijfs­takken;

          -      het inventariseren van knelpunten binnen de branche van thermoplastverwerking en het doen van voorstellen tot oplossing daarvan;

          -      het bevorderen van de totstandkoming van een gemeenschappelijk stand­punt bij haar leden ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende onderwer­pen en het naar voren brengen van dit standpunt waar en wan­neer zulks noodzake­lijk of gewenst wordt geacht;

          -      het voeren van overleg met bedrijven, overheidsorganisaties, technische en weten­schappelij­ke instituten, bedrijfstakken en alle daarvoor in aanmerking komende overige instanties en instellingen, zowel gevestigd in Nederland als buiten Neder­land;

          -      het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van thermoplasten en het informe­ren van de leden daarover;

          -      het organiseren van bijeenkomsten en voordrachten e.d. om het kennisniveau van de aangesloten bedrijven te verho­gen;

          -      het promoten van de activiteiten van de aangesloten ledenbedrijven;

          -      het geven van advies en voorlichting aan leden en, indien relevant, aan derden;

          -      indien gewenst, aansluiting bij Europese belangenorganisa­ties en daarin een persoon of personen te benoemen of daarin voor te dragen;

          -      indien gewenst het verzamelen, rangschikken, bewerken en publiceren van gegevens, welke voor de leden of de branche in het algemeen van belang zijn;

          -      indien gewenst het uitvoeren van onderzoek naar relevante ontwikkelingen op het gebied van thermoplasten en andere kunststoffen;

          -      alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorder­lijk kunnen zijn.

 

Lidmaatschap.

Artikel 3.

1.       De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

          Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daar onder de gewone zowel als de buitengewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2.       De gewone leden zijn in Nederland gevestigde maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, rechtsperso­nen dan wel rechtspersoonlijkheid hebbende overheids‑ en semi‑overheidslicha­men of instellin­gen uitoefe­nende een bedrijf of actief zijnde op het gebied zoals omschre­ven in artikel 2, eerste lid van deze statuten.

3.       De buitengewone leden zijn maatschappen, ven­nootschappen onder firma, commandi­taire vennootschappen, rechtsperso­nen dan wel rechtsper­soonlijkheid hebbende overheids‑ en semi‑overheidslicha­men of instellingen, die een door de algemene vergadering erkend belang hebben voor aansluiting bij de vereniging.

4.       De aanmelding als gewoon lid of buitengewoon geschiedt schriftelijk bij het bestuur van de vereni­ging.

          De toelating als gewoon lid of buitengewoon lid geschiedt op de wijze als geregeld in het huishoudelijk regle­ment.

Artikel 4.

Een lid wordt vertegenwoordigd door één of meerdere personen die door dat lid worden aangewezen. Een aanwijzing geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

Artikel 5.

1.       Het lidmaatschap eindigt:

          a.    ingeval een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennoot­schap of rechtspersoon wordt ontbonden of wanneer een lid‑rechtsper­soon ten gevolge van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan;

          b.    door opzegging door het lid;

          c.    door opzegging door de vereniging;

          d.    door ontzetting;

2.       Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggings­ter­mijn van zes maanden.

          In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door op­zeg­ging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opge­­zegd, of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaat­schap te laten voortduren.

          Een opzegging in strijd met het in dit lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

          Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of is medegedeeld; het besluit is alsdan­ niet op hem van toepassing.

          Deze bevoegdheid tot opzegging komt de leden niet toe voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

          Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.       Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden. De opzegging geschiedt bij besluit van het bestuur en wordt schrifte­lijk aan het lid medege­deeld. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt wanneer een lid heeft opgehou­den aan de vereisten door deze statuten of reglementen voor het lidmaat­schap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4.       Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of wanneer een lid de vereniging op onrede­lijke wijze bena­deelt. De ont­zetting­­ ge­schiedt even­eens bij besluit van het bestuur en wordt schrif­telijk aan het lid mede­ge­deeld.

5.       Besluiten tot opzegging of ontzetting kunnen door het bestuur slechts wor­den genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrach­te stemmen. Tegen opzegging of ontzetting namens de vereniging is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering van de vereniging. Een verzoek tot beroep dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering te zijn ontvangen bij de (ambtelijk) secretaris van de vereniging.

6.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Rechten en Verplichtingen.

Artikel 6.

De leden:

1.       onthouden zich van de volgende activiteiten:

          a.    personeelsleden op andere wijze van elkaar over te nemen dan na initiatieven ondernomen door het personeelslid zelf;

          b.    vertrouwelijke informatie uit bestuursvergaderingen en/of algemene vergaderingen gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.       zijn verplicht:

          a.    de bepalingen van de statuten, de reglementen en besluiten van de vereniging, alsmede de bevoegdelijk gegeven voorschriften van enig orgaan van de vereni­ging, na te komen en medewerking te verlenen voor een juiste naleving van een en ander;

          b.    zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, alle inlichtingen te verschaffen die het bestuur wenselijk acht om te kunnen nagaan of de onder 1 genoemde verplichtin­gen worden nageleefd. Het bestuur kan verlangen dat de juistheid van een opgave wordt gewaarmerkt door een als zodanig erkende en geregis­treer­de accountant;

          c.    de verschuldigde contributie en overige bijdragen tijdig te betalen. In het huishou­delijk reglement wordt bepaald op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan deze financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

3.       Ingeval van overtreding van de bepalingen in artikel 6, wordt door het bestuur aan het lid om uitleg gevraagd. Indien de uitleg naar het oordeel van het bestuur niet bevredi­gend is, heeft het bestuur de bevoegdheid tot het uitdelen van een waar­schuwing. Bij een volgende overtre­ding heeft het bestuur de bevoegdheid tot schorsing van het betrokken lid van deelname aan de vergaderin­gen van de PVT voor een periode van twaalf maanden, danwel totdat het lid aan zijn verplichtingen voldoet.

 

Geldmiddelen.

Artikel 7.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1.       de contributies van de leden volgens de in het huishoudelijk reglement daarvoor vast te stellen regels;

2.       subsidies, schenkingen, renten van belegde gelden en andere wettige baten;

3.       inkomsten verkregen voor uitvoering van diensten van derden.

 

Bestuur.

Artikel 8.

1.       Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.

          Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzit­ter en een penningmeester.

2.       De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de kring van vertegenwoordigers van de gewone leden van de vereniging benoemd.

3.       Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderin­gen.

          De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De volgorde van aftreden wordt zo nodig bij loting bepaald. Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herkies­baar. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt de plaats in van degene die hij/zij heeft opgevolgd en treedt af op het tijdstip waarop de voorganger zou zijn afgetreden.

          In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4.       Bestuurders kunnen te allen tijde - onder op­gaaf van redenen door de algemene vergadering - worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meer­der­heid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

5.       Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De ge­schorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergade­ring te verantwoor­den en kan zich daarin door een raadsman­ doen bij­staan.­

6.       Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 9.

1.       Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het besturen van de vereniging en het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering.

2.       Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register­goederen en voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede‑schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze­ker­heid­­stelling voor een schuld van een ander ver­bindt.

          Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden ge­daan.

3.       Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

          a.    ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten;

          b.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van regis­ter­goederen;

          c.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

          d.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

          e.    het aangaan van dadingen;

          f.     het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedu­res, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, alsmede het verrichten of doen verrichten van eenvoudige incasso's;

          g.    het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde alsmede een bepaalde looptijd te boven gaat.

         Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

4.       De (ambtelijk) secretaris neemt als regel deel aan de

          verga­deringen van het bestuur en heeft aldaar een adviserende stem.

Artikel 10.

1.       Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

2.       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk hande­lende leden van het bestuur waaronder steeds de voorzitter of de vice‑voor­zitter.

3.       Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer bestuur­ders, aan de (ambtelijke) secretaris van de vereniging alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10A.

1.       Vergaderingen van het bestuur vinden zo dikwijls plaats als de voorzitter (of bij diens ontsten­tenis, belet of verhindering de vice‑voorzitter) dat nodig acht. Voorts zal een bestuursvergade­ring worden uitgeschreven op verzoek van ten minste twee van de bestuursleden.

2.       De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis, belet of verhindering door de vice‑voorzitter. Is op een bestuursverga­de­ring geen van de voorzitters aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door het bestuurslid, dat het oudste in jaren is.

3.       Elk bestuurslid heeft ter vergadering een stem.

Artikel 10B.

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de (ambtelijk) secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgen­de vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

 

Algemene Vergadering.

Artikel 11.

1.       Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2.       Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

          In de algemene vergadering wordt in ieder geval:

          ‑      door het bestuur verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de vereni­ging over het afgelopen boekjaar;

          -      door het bestuur onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten alsook van na te melden accountantsverslag en accountantsverklaring rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid afgelegd;

          -      mocht de vereniging over het afgelopen jaar een tekort hebben gerealiseerd, dan kan het bestuur aan de leden voorstellen het tekort ten laste te brengen van de reserve, danwel het tekort via een hoofdelijke omslag aan te vullen, danwel voorzieningen in de komende begroting op te nemen waardoor het tekort wordt weggewerkt;

          -      door het bestuur een voorlopige begroting voor het komende boekjaar voorgelegd.

Binnen elf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de leden, wordt in ieder geval:

-         door het bestuur schriftelijk tussentijds verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de vereni­ging in het lopende boekjaar;

-         een activiteitenprogramma voor het komende jaar, de daarbij behorende begroting als­mede de hoogte van de contributie voor het komende jaar schriftelijk aan de leden voorgelegd.  

          Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door de algemene vergadering aan te wijzen registeraccountant of accountant‑administratieconsu­lent. Deze accountant brengt omtrent zijn/haar onderzoek verslag uit en legt daarom­trent een verklaring af.

          Het verslag, de balans en de staat van baten en lasten behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. De goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur voor zover daarvan uit deze stukken blijkt.

          Leden hebben de gelegenheid hun commentaar of voorstellen tot correctie schriftelijk in te brengen op de voorgelegde begroting voor het komend boekjaar. Indien de reacties hiertoe aanleiding geven, roept het bestuur een algemene vergadering bijeen.

Artikel 12.

1.       Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene vergaderingen bijeen geroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2.       Een bijzondere vergadering kan worden belegd indien minimaal drie gewone leden hiertoe een verzoek indienen en het bestuur hiermee instemt.

3.       Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ver­gade­­ring op een termijn van niet langer dan vier weken.

          Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ver­zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een landelijk veel gelezen dagblad.

          De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergade­ring en het opstellen der notulen.

4.       De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan alle leden op een termijn van ten minste veertien dagen. In de mededeling staan de ter vergadering te behandelen agendapunten.

5.       Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorge­schreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen­ verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluit­vor­ming door de alge­mene verga­derin­gen inzake onder­wer­pen die niet op de agenda wer­den ver­meld.

6.       Het bestuur kan besluiten de algemene vergadering te verdagen indien minder dan eenvijfde van het aantal gewone leden zich heeft aangemeld voor het bijwonen van de vergade­ring.

Artikel 13.

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die niet zijn geschorst, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

2.       Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerech­tig­de kan voor ten hoogste één stemgerechtigde als gemachtigde optreden.

3.       Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemge­rech­tigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, en mits alle stemgerechtigden zich schriftelijk hebben ver­klaard, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Van een buiten vergade­ring genomen besluit wordt door de (ambtelijk) secretaris een relaas opgemaakt,­ dat in de eerstvolgende algemene vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daar­van door de voorzit­ter­ en de notulist van die verga­dering ondertekend.

          Het aldus­ vastge­stelde relaas wordt teza­men­ met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notu­len van de alge­me­­ne verga­de­ring ge­voegd.

4.       De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5.       Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrach­te stemmen.

          Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

          Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

          Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het groot­ste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6.       Elk lid kan op een vergadering door een of meerdere personen worden vertegen­woordigd. Voor de aanvang van de vergadering wordt aan de voorzitter van de vergadering medegedeeld welke aanwezige vertegenwoordiger het stemrecht zal uitoefenen.

Artikel 14.

1.       De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezig­heid, door de vice‑voorzitter. Is ook deze niet aanwezig dan wordt de vergadering voorgeze­ten door de bestuurder, die het oudste in jaren is.

          Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.       Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzo­ver werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

          Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelij­ke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge­rechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stem­ming­ vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron­kelij­ke stemming.

3.       Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de (ambtelijk) secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

          Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergade­ring ondertekend.

 

Ambtelijk secretaris.

Artikel 14A.

1.       De vereniging kent een (ambtelijk) secretaris die tot taak heeft het uitvoeren van de feitelijke besluiten van het bestuur en het houden van de administratie. De uitvoering van de werkzaamhe­den kan aan een externe organisa­tie worden opgedragen.

2.       Het bestuur van de vereniging is bevoegd om in speciaal omschreven gevallen aan de (ambtelijk) secretaris taken te delegeren.

3.       De (ambtelijk) secretaris fungeert als secretaris van het bestuur, alsmede als secretaris van de vereniging.

 

Statutenwijziging.

Artikel 15.

1.     Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.       Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging­ woorde­lijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inza­ge leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehou­den.

3.       Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.       De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

          Iedere bestuurder is zelfstandig bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.

5.       Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.       De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzig­de statuten neder te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

1.       Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.       De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestem­ming vast van het overschot na vereffening en wel zoveel mogelijk in overeenstem­ming met het doel van de vereniging.

3.       Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.       Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

          Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

5.       Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op de vereffening van toepassing.

 

Reglementen.

Artikel 17.

1.       De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.       Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.       Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18.

1.       In de gevallen, waarin deze statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.

2.       Op dezelfde wijze wordt beslist over de strekking van enige bepaling van deze statuten, van het Huishoudelijk Reglement of van een sectiereglement, indien daaromtrent twijfel mocht rijzen.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@pvt.nl


Innovatienetwerk RKI

 
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© PVT 2019